Dsc 1964
Img 8316
Img 3689

Kosten

Onderwijs volgen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Zijn de kosten een probleem voor u? Er zijn veel mogelijkheden voor ondersteuning. Hieronder vindt u een korte uitleg.

Schoolkosten

Niekée streeft ernaar de schoolkosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. De school vraagt van ouders een bijdrage van € 100,00 voor zaken waarvan de bekostiging door de overheid ontoereikend is, maar die wel van betekenis zijn voor de begeleiding van uw kind.

Wij vragen u aan het begin van elk schooljaar een ondertekende gebruikersovereenkomst retour te sturen aan de school. In de overeenkomst kunt u aangeven voor welke faciliteiten u een bijdrage wilt betalen. Alle bijdragen zijn vrijwillig.

Als u de bijdrage, of onderdelen daarvan, niet wilt betalen, behouden wij ons het recht voor bepaalde service niet aan u of aan uw kind(eren) te verlenen. Ook dit is in de gebruikersovereenkomst aangegeven. Alle bedragen zijn afgestemd met de oudergeleding van de MR in de vergadering van 20 juni 2019.

Soorten schoolkosten

Er zijn drie soorten schoolkosten.

De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het lesmateriaal.

De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken en atlassen.

De derde categorie zijn de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Vaak wordt voor deze kosten een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen. Scholen kunnen een kwijtscheldings- of reductieregeling instellen om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in schoolkosten.

Hieronder vindt u de kosten helder in een overzicht:

* Het moet gaan om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek leerjaar nodig heeft.

** Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is de ouder zelf verantwoordelijk voor de aanschaf.

*** Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is de school verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden. Voor een activiteit geldt deze bepaling als de activiteit onderdeel uitmaakt van de verplichte onderwijstijd.

De school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.