Dsc 1873
Dsc 1753

Schaderegeling en verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale verzekerde som van € 1.250.000,00 per aanspraak met een eigen risico van € 250,00 per aanspraak voor schade aan zaken. Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een aansprakelijkheidsverzekering particulieren afsluiten. Leerlingen c.q. ouders zijn dus niet meeverzekerd op deze polis.

Het risico van schade veroorzaakt door de stagiaires tijdens hun tewerkstelling aan zaken die toebehoren aan, respectievelijk onder beheer zijn van bedrijven waar de stagiaires werkzaam zijn, is tot een maximumbedrag van € 11.345,00 per aanspraak meeverzekerd met een eigen risico € 113,00 per aanspraak.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd, dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten (ook tijdens de excursies, stages, e.d.), evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis (beiden ten hoogste één uur voor en één uur na de schooltijden. Bij een afstand van meer dan 4 kilometer is dit twee uur voor en na schooltijd) of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug.Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om ‘s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten.De verzekerde bedragen zijn:

Reisverzekering

Voor reizen of activiteiten kan naast de ongevallenverzekering een reisverzekering zijn afgesloten. Per reis wordt vooraf bepaald of een reisverzekering noodzakelijk is. De dekking van de reisverzekering is:

 • extra kosten (verzekerd tegen kostprijs):
 1. Kosten van opsporing, redding, repatriëring,
 2. In geval van overlijden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats in Nederland.
 3. Extra reiskosten en extra kosten voor (verlengd) verblijf wegens ziekte, ongeval letsel, werkstaking, natuurrampen of klimatologische omstandigheden.
 4. Extra reiskosten voor de terugroeping wegens familieomstandigheden en ernstige zaakschade in Nederland.
 5. Kosten van organisatie, telefoon, telegram, fax en telex kosten ad € 50,00 i.v.m. gebeurtenissen als omschreven in de subs A t/m D.
 • Reisbagage
 1. € 500,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). Voor bepaalde bagage is een maximale vergoeding. Mobiele telefoons 10% van verzekerd bedrag, ICT-apparatuur 50% van verzekerd bedrag, (zonne)brillen en contactlenzen 10% van verzekerd bedrag, en nood aanschaf kleding en toiletartikelen 20% van verzekerd bedrag. In geval van diefstal, verlies of vermissing van paspoort, identiteitskaart, visum, rijbewijs etc. wordt de kostprijs vergoed.
 2. € 100,00 eigen risico voor bagage per persoon per reis.

Aandachtspunten:

 • Uitdrukkelijk zij vermeld, dat bij diefstal, verlies of beschadiging geen vergoeding wordt uitgekeerd indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen.
 • Geld, cheques en creditcards zijn niet meeverzekerd.
 • Apparatuur is niet verzekerd indien onbeheerd in een voertuig achtergelaten.
 • Bij een beroep op de reisverzekering dient bij verlies of diefstal een bewijs van aangifte bij de politie verstrekt te worden.
 • Deze reisverzekering biedt secundaire dekking.
 • Het verzekerd bedrag voor bepaalde bagage is beperkt. Indien u een ruimere dekking wenst, dient u dit via een eigen reisverzekering te regelen.

In geval van schade:

De schooladministratie dient zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis te worden gesteld! De betrokkene ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling weer bij de administratie inlevert. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigen zorgverzekeraar omtrent het eigen risico te worden bijgevoegd.

De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en verklaring omtrent het eigen risico, met alle op het geval betrekking hebbende originele nota’s naar Zicht risico- en verzekeringsadviseurs t.a.v. schade-afdeling in Weert. Zij zorgen voor verdere afhandeling van de schadevergoeding.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. J. Abelen
Telefoon: 0475-213052
e-mail: j.abelen@soml.nl

Postadres en e-mailadres van de schade-afdeling:
Zicht risico- en verzekeringsadviseurs
T.a.v. schade-afdeling
Postbus 10431
6000 GK
WEERT
e-mail: schade.varia@zichtadviseurs.nl

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.