Img 2877
Dsc 1911
Dsc 1875

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de leerling is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd.

Protocol Cameratoezicht

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbo-wet heeft de schoolleiding van Niekée de zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de AVG.

Gebruik van ICT

Niekée maakt gebruik van een stichtingsbreed glasvezelnetwerk. Iedereen die het netwerk van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gebruikt wordt geacht kennis genomen te hebben van de Gedragscode ICT. Verder dient men zich te realiseren dat er gebruik wordt gemaakt van de publieke clouddiensten van Google (o.a. Gmail, Google Drive, Google Calendar). Bij het gebruik van deze diensten gelden uitdrukkelijk niet de voorwaarden van SOML, maar die van Google.

Toestemming gebruik nieuwe media

Sociale media maken in onze samenleving inmiddels deel uit van de communicatiemogelijkheden. Het is tegenwoordig mogelijk met diverse soorten devices opnames te maken. Het is hierdoor ondoenlijk geworden om voorafgaand aan openbare plaatsing iedereen afzonderlijk toestemming te vragen. Sinds 2018 heeft SOML beleid hoe om te gaan met toestemming beeldmateriaal van leerlingen.

Toestemming gebruik nieuwe media

Sociale media maken in onze samenleving inmiddels deel uit van de communicatiemogelijkheden. Het is tegenwoordig mogelijk met diverse soorten devices opnames te maken. Het is hierdoor ondoenlijk geworden om voorafgaand aan openbare plaatsing iedereen afzonderlijk toestemming te vragen. Wij willen ons er echter van verzekeren dat het plaatsen van foto’s en filmpjes in lesmateriaal, schoolgids, infobulletin, schoolblog niet zonder toestemming van ouders/verzorgers/voogd/leerling plaatsvindt.

Indien u het bezwaarlijk vindt dat beeldmateriaal , werkstukken en presentaties van uw kind in de schoolgids, informatiebulletin of op de website van de school of de stichting geplaatst worden, verzoeken wij u vriendelijk dit bij aanvang van het schooljaar aan ons kenbaar te maken via Magister.

In ieder geval geldt dat wanneer iemand om welke redenen dan ook bezwaar maakt tegen een publicatie op een van de websites, deze onmiddellijk verwijderd zal worden. Bezwaar maken kan telefonisch via: 0475-345800 of per mail: info@Niekee.nl

Sponsoring

Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen.U kunt de tekst van het sponsorbeleid vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg : www.soml.nl

Informatieplicht aan gescheiden ouders

Ook de niet met het gezag belaste ouder heeft volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over het kind. Standpunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en/of ouderavonden dienen te komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk dan kan er contact met de school worden opgenomen over de wijze van informatievoorziening, anders dan hiervoor genoemd.

De school hoeft geen informatie te verstrekken indien het belang van het kind zich tegen het geven van informatie zou verzetten. ( dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen).

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

Artikel 1:377b BW. De met het gezag belaste ouder heeft op grond van dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen;

Artikel 1:377c BW. De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, desgevraagd van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen.

Art. 1:377c BW kent twee beperkingen voor het verstrekken van informatie. De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet;

Artikel 23b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders.

Onderwijsovereenkomst meerderjarige leerling

Als een leerling achttien wordt, is hij of zij meerderjarig en zelf bevoegd tot handelen. Een leerling kan er dan voor kiezen om zelf zijn schoolzaken te regelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan aanvragen van verlof. Een leerling beslist vanaf dat moment ook zelf of hij zijn persoonsgegevens wil delen met anderen. In de meeste gevallen zal het daarbij om zijn ouders gaan. In Magister moet een meerderjarige leerling expliciet toestemming geven om zijn ouders toegang tot zijn gegevens te schenken.

Leerplicht

Jongeren tot 18 jaar hebben een kwalificatieplicht. Dat betekent dat leerlingen een startkwalificatie moeten halen. Deze startkwalificatie is een mbo2-, havo of vwo-diploma.

Een dagje vrij nemen omdat het beter past in de vakantieplannen is dus echt niet toegestaan. De leerplichtambtenaar zal er dan ook van op de hoogte worden gesteld.

U wordt geacht ervoor te zorgen dat voor uw kind de regels van de leerplicht worden nagekomen. De school is wettelijk verplicht bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar in te lichten.

Extra vakantieverlof

Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van het vastgestelde vakantierooster. Een eventueel verzoek hiertoe zult u schriftelijk en vroegtijdig moeten indienen bij de teamleider. Wanneer uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is gegeven, wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.