Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen
Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen
Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen

Medewerkers

Onderwijspersoneel

In het schoolleven van elke dag heeft de leerling natuurlijk in eerste instantie te maken met de (vak-)docent. Door zijn directe contact met de leerling levert de (vak-)docent een eerste bijdrage aan de begeleiding. Hij probeert de leerling binnen zijn vakgebied te helpen en te stimuleren om hem tot goede prestaties te brengen. In samenhang met andere vakken besteedt hij of zij aandacht aan oriëntatie op studie en beroep.

(Vak-)docenten zijn de spil van het onderwijs. Als we het hebben over de mensen die betrokken zijn bij het onderwijs, denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de onderwijsgevenden, de pedagogisch-didactische professionals. Zij geven gestalte aan het onderwijs. Met hun vakinhoudelijke deskundigheid, didactische en pedagogische kwaliteiten zetten zij zich in voor kwaliteitsonderwijs, dat bij de leerlingen moet leiden tot goede prestaties.

Het gaat in het onderwijs niet alleen om kennisoverdracht en kennisverwerving, maar ook en steeds meer - om het ontwikkelen van vaardigheden en toepassingen. Zo moeten veel leerlingen in het begin 'leren' studeren, maar ook 'leren' omgaan met elkaar en hun nieuwe omgeving. De docenten begeleiden hen hierbij. Meestal hebben ze binnen de school, behalve het lesgeven in hun eigen vak, ook nog andere taken waarin het begeleiden van de leerling centraal staat.

Zij verzorgen lessen binnen de leergebieden Communicatie, Science en Mens en Maatschappij en begeleiden de leerlingen bij de Arbeidsgebieden en Wings.

Onderwijsondersteunend personeel

Een school kan niet functioneren zonder de inbreng van het onderwijsondersteunend personeel. Zij zorgen dat alles op rolletjes loopt, dat de noodzakelijke apparatuur er is en werkt, dat de lokalen schoon zijn, dat op tijd de deuren open gaan en op slot. De mensen die hiervoor zorgen vormen samen het onderwijsondersteunend personeel.

Schoolleiding

Niekée / Agora wordt geleid door:

 • de heer J. Fasen locatiedirecteur

en kent vier teamleiders:

 • de heer G. Thoolen - Niekée leerjaar 1 en 2 / leerlingbegeleiding
 • de heer J. Jakhjoukh - Niekée leerjaar 3 en 4
 • de heer R. Houben - Agora leerjaar 1 t/m 6
 • mevrouw E. van Hinsberg - centraal examen / facilitair

Bovengenoemde 5 personen vormen samen het managementteam (MT) van Niekée / Agora.

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam bestaat uit een aantal personen die leerlingen helpt bij allerlei problemen. Dit team bestaat uit een vaste kern van mensen en wordt al naar gelang het probleem van de leerling aangevuld met de mentor of vakdocent. Het ZAT werkt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Een orthopedagoog, gespecialiseerd in opvoedkundige problemen, maakt altijd deel uit van dit team. Indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld, zoals de schoolarts, jeugdzorg of het maatschappelijk werk.

Het ZAT-team bestaat uit de volgende personen:

 • mevrouw R. Pierrot, zorgcoördinator
 • mevrouw S. Daamen, pedagogisch medewerker
 • de heer G. Thoolen, teamleider leerlingbegeleiding
 • mevrouw Kim Jolink, ambulant begeleider
 • de heer Kevin Princen, ambulant begeleider
 • de heer Koen Stalman, ambulant begeleider

Vertrouwenspersonen

Niekée beschikt over interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en medewerkers, waarop een beroep kan worden gedaan, onder andere in geval van seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.

 • mevrouw S. Daamen, vertrouwenspersoon leerlingen
 • de heer W. Meusen, vertrouwenspersoon medewerkers

Medewerker dyslexie

Alle dyslectische leerlingen hebben op basis van hun dyslexieverklaring recht op begeleiding waarbij het leren omgaan met hun leesbeperking centraal staat. Op basis van de probleembeleving van de leerling zelf, de adviezen uit de dyslexieverklaring en de hulp die reeds geboden werd op de basisschool wordt een dyslexiepas opgesteld. Dit vormt de leidraad voor de begeleiding op Niekée en voor een goede voorbereiding op het eindexamen.

 • mevrouw H. Jacobs, orthopedagoge

Even komen snuffelen? Of je nu les wilt volgen, of les wilt geven, we leiden je graag rond.

Kom langs

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.